တရုတ္ျပည္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစု က မိမိထက္ ၁၀ ႏွစ္အသက္ႀကီးသူကို ခ်ိန္းေတြရန္ ပိုႏွစ္သက္

တရုတ္ျပည္က က်ားမေပါင္း ၉၈၀၀၀
 ေက်ာ္ထံမွ ရယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းေကာက္
ခ်က္တခုမွာ အမ်ိဳးသမီး၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
 (အသက္ ၁၈ -၂၅ ၾကား) က မိမိထက္၁၀ ႏွစ္ အသက္ႀကီးတဲ့ ေယာက်ၤားကို ခ်ိန္းေတြ႔ဖို႔ ပိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ
 ေငြေၾကးအရပိုျပည့္စံုၿပီး သူတို႔အား ဂရုပိုစိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီး ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ သူတို႔ထက္ အသက္ႀကီးသူနဲ႔ ရည္းစားျဖစ္
လိုေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 စစ္တမ္းမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ေနာက္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသား ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး
၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က အနာဂတ္အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ဟာ အပ်ိဳလူပ်ိဳစင္ ဟုတ္မဟုတ္ အေရးမႀကီးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသား ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္ေထာင္မျပဳမီ အတူတကြေနထိုင္ျခင္းကို
 ႏွစ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ သေဘာတူၾကပါတယ္။

Copy link
SHARE THIS
Previous Post
Next Post